EHBO vereniging Dongemond

nieuwsbrief juli 2016

 Logo EHBO        Nieuwsbrief juli 2016   

 

                                                                                                      

Van de voorzitter

Het oefenseizoen is weer afgesloten en ook wij hopen te kunnen genieten van een heerlijke zomer. Ook nu zijn er na onze laatste nieuwsbrief van december 2015 een aantal dingen gebeurt die we even willen toelichten. De algemene leden vergadering heeft ingestemd met de aanstelling van Joan den Otter als secretaris van onze vereniging. Joan is op dit moment aan het inwerken maar hebben het volste vertrouwen dat we nu een stabiele bezetting van ons bestuur hebben gecreëerd.

De verlenging van de diploma’s heeft tot enige commotie gezorgd mede omdat het Oranjekruis een strakker regime heeft aangekondigd. De brief van onze instructeurs gericht aan het bestuur heeft de heeft ons danig onder druk gezet dat wij de hulp van het overkoepelend orgaan EHBO Noord-Brabant hebben ingeroepen. Dit heeft geresulteerd dat onze instructeur Robbert Buszkiewicz zijn samenwerking met onze vereniging heeft verbroken. Robbert zat al langer niet lekker in zijn vel bij onze vereniging en heeft er voor gekozen als instructeur bij EHBO vereniging Oosterhout zijn diensten aan te bieden. Als dank voor zijn verdiensten krijgt Robert nog een presentje overhandigd van de vereniging. Door de drukke werkzaamheden van Robert zal er nog een datum geprikt worden.

Het komende half jaar proberen we gezamenlijk de leden waarvan nu het diploma niet is verlengd een alternatieve kans te geven.

Enquete;

Als bestuur missen wij de feedback van onze leden. De algemene leden vergadering is hiervoor eigenlijk het formele platform maar bereikt niet alle leden en is ook beperkt in beschikbare tijd. Wij willen graag uw ideeën en opmerkingen betreffende lessen, instructeurs, lotussen, locatie….. van u horen en hier mee verder bouwen aan onze vereniging. We hebben hiervoor een enquêteformulier verstuurd waarop u alles kan inbrengen waarvan u denkt dat dit de vereniging vooruit brengt. Het formulier is per mail verstuurd en kan anoniem aangeleverd worden. In de toekomst zijn wij voornemens meer gebruik te maken van de enquête om de inbreng van de leden te vergroten. In welke vorm is op dit moment nog niet duidelijk.


Huisvesting;

Een belangrijk onderdeel is de huisvesting. Zoals u weet gaat de gemeente Geertruidenberg een aantal gebouwen afstoten en moeten de overgebleven gebouwen efficiënter worden gebruikt. Het Agnesgebouw blijf zo het er nu naar uitziet maar er komen meer verenigingen in. Voor ons betekent dit of de lesdata aanpassen de dinsdag en donderdag zijn zo het er nu uitziet bezet. Mogelijk past dit ook bij u bijvoorbeeld meer oefenen op zaterdag of een alternatieve dag in de week. Of de zelfde oefenavonden aanhouden maar uitwijken naar een andere locatie. Dit is een van de vragen in de enquête.

Dit jaar is Bram van Hoorn 40 jaar lid van onze vereniging, Het bestuur heeft gezocht naar een passende geschenk voor zijn inzet. Marlene heeft een mooi herinnering gevonden en dit gaat het bestuur samen met een bloemetje aan Bram overhandigen

John François

Van de Penningmeester

Zoals jullie in de Langstraat hebben kunnen lezen, hebben wij ook dit jaar weer een mooi bedrag (€ 183,15) behaald met de Rabo Clubkasactie. Voor volgend jaar wil ik aan jullie vragen om aan jullie familieleden, vrienden en kennissen te vragen indien zij een Rabobankrekening hebben of zij zich aan willen melden als lid van de Rabobank. Dan krijgen ze een paar keer per jaar een boekje van de Rabobank en voor ons nog belangrijker rond april krijgen ze dan een stembiljet waarmee ze dan 2 van de 5 stemmen op onze vereniging kunnen doen / of laten zetten.

Wat ik jammer vind is dat er een groot aantal leden vergeten zijn om voor februari hun contributie voor het jaar 2016 te voldoen. Dit komt mede doordat wij geen acceptgirokaarten meer hebben, deze oproep vanuit de nieuwsbrief over het hoofd worden gezien en misschien heeft u het bedrag van € 20,- naar het inmiddels opgezegde ING rekening gestort. Mocht dit laatste bij u het geval zijn en u heeft het bedrag niet terug gestort gekregen, gelieve een bewijs van betaling naar mij te zenden zodat ik dit met ING op kan nemen. Voor het komende jaar zit ik aan te denken om voor iedereen die geen incassomachtiging afgegeven heeft en ook niet via hun werkgeven bij ons ingeschreven zijn eind dit jaar een factuur te zenden. Heeft u een beter idee, dan horen wij dat graag van u.

Voor alle zekerheid hierbij nogmaals onze bankrekeningnummer:                                 NL83 RABO 0143557785

Carla Schipperen

Van de (2e ) secretaris

Barcode verhaal

Afgelopen jaar hebben we het gebruik van de barcode getest, de resultaten hiervan waren positief en daarom hebben we besloten om dit verder uit te werken.

We hebben nieuwe pasjes gemaakt en de ons bekende fouten eruit gehaald, mocht er onverhoopt toch nog iets fout zijn laat het ons weten, bij de eerst volgende cursus is er een mogelijkheid om de pasjes te wisselen.

Ledenbestand

We zijn druk bezig om ons ledenbestand op te schonen, Het blijkt dat we van sommige mensen geen e-mail adres of een foutief e-mail adres hebben. Indien U twijfelt of we het goede adres hebben stuur ons een mailtje. We willen meer naar een systeem waarin we snel een mailtje kunnen sturen i.p.v. versturen van brieven.

Zoals eerder besproken zal ik dit jaar vragen om pasfoto’s om voor het bestuur een gezichten boek te maken. Dit maakt het praten over verlengingen e.d. met de instructeurs makkelijker. Indien U hier bezwaar op hebt, kunt U dit bij het bestuur kenbaar maken.

Ad Heijblom

Plv. secretaris

Evenementen:

In 2015 is het ons weer gelukt om voor alle 68 evenementen die wij gehad hebben, vakkundige EHBO’ers te bemachtigen.

Wij ondersteunen niet alleen grootte evenementen, zoals: Avondvierdaagse, Carnavalsoptocht, Zydeco maar wij zijn natuurlijk ook te vinden op kleine evenementen, zoals: buurtverenigingen, Koningsdag en 125 jaar bestaan van de molen De Onvermoeide.

Via deze nieuwsbrief willen wij deze vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet, zonder hun inzet hadden deze evenementen geen doorgang kunnen hebben. Ondertussen kan ik alvast wel verklappen, dat wij ook dit jaar weer van plan zijn om voor deze vrijwilligers begin september een lekkere en gezellige BBQ avond te organiseren.

Indien u de praktijk eens echt van dichtbij wil ervaren, geeft u zich dan op om ons te ondersteunen op een van de genoemde activiteiten. Wij zorgen dat er altijd voldoende ervaren EHBO’ers op een evenement aanwezig zijn en er ruimte is om in de vorm van een stage hierin mee te draaien. Geef wel van te voren aan of het om daadwerkelijk ondersteunen gaat of dat je als proef wilt meedraaien. Dit geeft aan jou de ruimte om op elk moment af te haken wanneer daar aanleiding toe is.

Herhalingslessen

Binnen het bestuur is de aanpak van het rooster besproken. Voorgesteld is het huidige rooster aan te houden en in overleg met de instructeurs voorlopig mee door te gaan. De inhoud van de lessen is gerelateerd aan het EHBO boekje van het Oranjekruis. De instructeur organiseert zelf zijn lessen binnen het kader “elementen van bijscholing” die in het rooster zijn weergegeven. De getallen in deze kolom komen overeen met de hoofdstukken in de competentielijst van het Oranjekruis welke op onze website is te vinden. Hierin is precies omschreven welke stof de lessen moeten omvatten.

Komend seizoen gaan we aan de slag met de uitkomst van de hiervoor genoemde enquête. Waarna het rooster een andere vorm gaat krijgen. Ook gaan wij de nieuwe uitgave van het Oranjekruis boekje beoordelen waarna we verslag zullen doen naar onze leden. Zij kunnen dan beslissen of men dit wil aanschaffen of niet.
Wandelletsels

Voor de leden welke een aantekening wandelletsels op hun diploma hebben is ook in het voorjaar een oefenzaterdag georganiseerd. Ook deze les is weer met vol enthousiasme door Debbie Rijkes-Visser verzorgd en hebben onze leden hun kennis kunnen uitbeiden c.q. verfijnen. Deze les is een extra voor die leden die evenementen mede ondersteunen.

AED Herhalingslessen

Voor de AED herhalingslessen wordt U niet meer zoals vroeger schriftelijk uitgenodigd. Het uitnodigen van leden voor een oefenavond kost te veel tijd en energie om dit te regelen de ervaring leert ook dat wanneer je het geregeld hebt de mensen niet komen opdagen. Om die reden heeft het bestuur gekozen om een inschrijf formulier op de website te zetten waar U voor 1 oktober kan aangeven op welke avond het U schikt. Er kunnen maximaal 12 mensen per avond komen. Indien de avond vol is verschijnt deze niet meer op het formulier. Het is nu uw eigen verantwoording te voldoen aan de eisen die het diploma stelt aan de herhalingen!! De lessen worden weer verzorgd door Mevr. Simone van der Louw-van Iersel, Ilse van Haren, Saskia Raaimakers en Debbie Rijkes-Visser. Ondersteund door de Lotussen Jan van de Rijken en Kees de Bodt

Buitenoefening

De buitenoefening was dit jaar in samenwerking met het HMC op het handbalveld

Tijdens een wedstrijd gebeurden er diverse ongelukken gespeeld door jeugdleden van HMC.

Jeugd EHBO

Dit jaar is er weer een cursus jeugd ehbo op school gegeven. Dit is afgesloten met een examen voor de jeugd. Alle kinderen zijn hiervoor geslaagd Instructeurs, bedankt voor jullie inzet en tijd.

Cursus Eerste Hulp aan Kinderen:

Dit jaar hebben 14 mensen een cursus Eerste Hulp aan Kinderen gevolgd, De lessen werden verzorgd door Ilse van Haren. Ook worden de herhalingslessen verzorgd.

Opleiding Basiscursus Eerste Hulp:

Dit jaar hebben vijf mensen dit jaar de basiscursus gevolgd. Dit werd afgesloten met een examen op 19 April. Iedereen is geslaagd. De diploma uitreiking vond plaats op 10 juni in de vijf sinnen. Gefeliciteerd allemaal.

Gaat ook uw EHBO diploma veranderen?

Nieuw: Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016

Bestuur en opleidingsteam (instructeurs en lotussen) van EHBO vereniging Dongemond willen u graag informeren over de laatste ontwikkelingen binnen de Eerstehulpverlening in Nederland en de betekenis voor onze activiteiten. U was al op de hoogte van de nieuwe reanimatierichtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad die vanaf januari 2016 gelden. Maar het is uniek dat nu voor het eerst de Nederlandse richtlijnen Eerste Hulp zijn opgesteld door Oranje Kruis, Rode Kruis én NIBHV. Bij de totstandkoming van de richtlijnen is uitgebreid overlegd met diverse professionele organisaties in de gezondheidszorg en afstemming gezocht met de richtlijnen van de ambulance. De nieuwe richtlijnen Eerste Hulp zijn natuurlijk verwerkt in de eindtermen en in de 27e druk van het Oranje Kruis EHBO boekje dat met ingang van 1 juli 2016 verkrijgbaar is.

EHBO en EHAK

Een van de belangrijkste veranderingen is het integreren van Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK) in het EHBO diploma. Het Oranje Kruis krijgt de laatste jaren steeds vaker de vraag waarom EHAK apart wordt aangeboden omdat bij activiteiten juist ook kinderen aanwezig zijn. Daarom kiest het Oranje Kruis vanaf nu voor het uitgangspunt dat een opgeleide EHBO-er hulp moet kunnen bieden aan alle slachtoffers…..dus ook aan kinderen. Dit betekent dat iedereen die een basisopleiding EHBO volgt vanaf 1 januari 2017 ook EHAK heeft. De lesstof en het examen zijn hierop aangepast. Het blijft mogelijk voor mensen zonder EHBO diploma , zoals (gast)ouders, om een los Oranje Kruis EHAK certificaat te behalen. Bij EHBO vereniging Dongemond zal onze basisopleiding EHBO, die in oktober 2016 start, direct volgens de nieuwe richtlijnen worden aangeboden. Verder zullen we een plan maken om alle leden zonder EHAK te trainen in eerste hulp aan kinderen zodat voor 1 januari 2019 iedereen voldoet aan de nieuwe eisen van het EHBO diploma.

Wat verandert er nog meer?

Binnenkort publiceert het Oranje Kruis alle wijzigingen maar wij lichten een tipje van de sluier voor u op. Want wie is er niet opgeleid met de 5 punten van eerstehulpverlening maar deze hoeft u niet meer als een rijtje te kunnen opdreunen, ze worden verweven in het handelen. Eenduidig taalgebruik is belangrijk daarom zijn een aantal termen veranderd zoals bijvoorbeeld FAST (Face, Arm, Speech, Time) is aangepast aan de richtlijnen van de hartstichting en wordt hetzelfde als de reclame: Mond, Spraak, Arm.

Elke eerstehulpverlener kent het probleem van het omschrijven van een iets minder aanspreekbaar slachtoffer. Het Oranje Kruis heeft deze signalen meegenomen waardoor het bewustzijn nu beschreven kan worden als alert, niet-alert en bewusteloos. Hetzelfde geldt voor het terugkeren van de korte mondinspectie bij luchtwegbelemmering. Het Oranje Kruis maakt in de nieuwe richtlijnen onderscheid tussen basis EHBO, georganiseerde EHBO (bijvoorbeeld op grotere evenementen) en EHBO door mantelzorgers. Voor basis EHBO vervalt de handgreep van Zach en geldt dat het hoofd vastgehouden moet worden in de houding waarin het slachtoffer met mogelijk wervelletsel wordt gevonden. In de wondbehandeling blijft het noodzakelijk alleen functioneel te verbinden maar komt meer aandacht voor tetanusvaccinatie en het risico op hondsdolheid bij bijtwonden. Enkele andere vaardigheden die veranderen:

ü  Het is veiliger een uitgeslagen tand NIET in speeksel te bewaren maar bijvoorbeeld in volle melk.

ü  Ondersteunend vervoer bleek minder praktisch en komt te vervallen: Rautek en hinkelen blijven.

ü  Bij Rautek is extra aandacht voor het losmaken van de voet bij het pedaal toegevoegd.

ü  Borstwonden worden om veiligheidsredenen niet meer afgeplakt.

ü  Eerste hulp bij letsel door eikenprocessierups is toegevoegd

ü  Bij vergiftigingen vervalt de afspraak altijd 112 te bellen; bij niet bedreigde vitale functies wordt de huisarts gebeld.

ü  En vanzelfsprekend zijn de nieuwe reanimatierichtlijnen 2015-2020 toegevoegd.

Wat betreft verbandmiddelen zijn er twee grote veranderingen. Als eerste gaat de driekante doek verdwijnen uit de EHBO trommels. De belangrijkste reden is dat het in de praktijk moeilijk blijkt de mitella of brede das goed aan te leggen zonder het slachtoffer pijn te doen. Advies is nu het slachtoffer de arm in de meest comfortabele houding te brengen en eventueel te steunen met de andere arm. De tweede verandering is de aanpassing van het (wond)drukverband. De druk die aangebracht wordt bij het aanleggen van het verband bij ernstig bloedverlies en bij verstuiking krijgt meer aandacht omdat de (synthetische) watten niet meer gebruikt worden in de nieuwe richtlijnen. Dit geeft wel veel ruimte in de EHBO trommels nieuwe stijl!

Bent u ook zo benieuwd naar alle veranderingen? Dan zien we u graag terug op onze herhalingslessen EHBO die weer van start gaan in het Agnesgebouw in Raamsdonk vanaf september 2016. We zullen direct de nieuwe richtlijnen invoeren in onze lessen zodat u zo snel mogelijk weer helemaal op de hoogte bent. patient

Heeft u vragen, laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met vriendelijke groeten, namens bestuur en opleidingsteam

Ilse van Haren

Verder vindt U al onze informatie op onze website: www.ehbo-dongemond.nl

                                

Het bestuur van de EHBO vereniging Dongemond wenst u een fijne vakantie.

 

vakantie