EHBO vereniging Dongemond

Startpagina

logo oud

 

 

 

NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING op 25 maart 2013

 

 

1.                                    Opening.

De voorzitter heette een ieder welkom.

2.                                     Mededelingen en ingekomen stukken.

De volgende leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering: Mevr. Ter Morsche, Dhr. Odekerke, Dhr. Van Colvoirt, Mevr. Van Eersel

Mededelingen:

  • Voorzitter deelt mede dat Bram niet zal notuleren. Dit in verband met het

                     neerleggen van zijn functie als sectretaris.

  • Er is een kandidaat voor de functie van voorzitter.
  • Er zijn twee kandidaten voor een bestuursfunctie.

3.                                       Aanpassing van de agenda punten.

Punt 14 word verplaatst, we zullen dit punt behandelen tussen agenda punt 9 en 10.

4.                                     Notulen van de vorige.Jaarvergadering 25 maart 2013

De notulen van de Alg. Ledenvergadering van 25 maart 2013 worden blad voor blad door de voorzitter behandeld. Daar er verder geen vragen, op- of aanmerkingen zijn worden deze notulen onder dankzegging aan de secretaris door de ledenvergadering goed gekeurd.

5.                                     Jaarverslag 2013

Het jaarverslag wordt blad voor blad behandeld, door de secretaris. Het aantal leden is vastgeld op 136 leden op de datum van vandaag, 25 maart 2013.

Daar er verder geen vragen en opmerkingen zijn worden de notulen door de vergadering goed gekeurd.

6.                                     Verslag van de kascommissie.

Dhr. J.A.C.A. vd Made complimenteert de penningmeester namens de kascontrolecommissie, de boekhouding zag er keurig verzorgd uit. Alle vragen waren naar wens beantwoord. De verklaring van de kascontrolecommissie wordt afgeven aan de secretaris.

De commissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor om de penningmeester en het bestuur te dechargeren. De Algemene Ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

7.                                     Financieel Jaarverslag 2013

Er word gevraagd wat er word bedoeld met vooruit betaalde bedragen?

De penningmeester geeft hierop als antwoord dat bijvoorbeeld contributies van de NODE.

Resultatenrekening:

Dhr. Romijn vraagt hoe het kan dat er meer kosten zijn in donaties.

In het verslag van de Algemene ledenvergadering 2011 – 2012 staat dit uitgelegd:

“De penningmeester antwoordde dat er bij enkele evenementen tegen een gereduceerd tarief wordt geassisteerd, op de rekening staat het volledige bedrag, waarvan een deel wordt kwijt gescholden. Verder waren er geen vragen en - of opmerkingen over het financiële jaarverslag, het financiële jaarverslag wordt onder dankzegging aan de penningmeester goed gekeurd.”

                                                                                                                       

8.                                     Begroting 2013.

Er word altijd in Debet (verlies) begroot. Dit word door de penningmeester gedaan omdat van te voren niet duidelijk is wat er binnen zal komen van de aangevraagde subsidies.

De begroting voor 2014 is hiermee goedgekeurd.

9.                                     Vaststellen contributie

De hoogte van de contributie is verhoogd naar €20,- per jaar.

10.                                   Verkiezing lid kascommissie.

Van de leden van de kascontrolecommissie dhr. J.A.C.A vd Made aftredend. Dhr. Bram van Hoorn stelt zich hiervoor verkiesbaar. De aanwezige leden zijn hiermee akkoord. De kascontrole commissie bestaat nu uit: Dhr. C. Fens, Dhr. J. van Colvoort en Dhr. B. van Hoorn. 

14.                                   Jubilarissen

Dhr. Mathy Dam, voorzitter van Rayon 1 van Vereniging Noord Brabant neemt hierin het woord. Carla Schipperen – Treffers word gehuldigd met de zilveren vrijwilligers insigne. Zij ontvangt deze voor alle verdiensten en inzet van de afgelopen jaren. Vanaf 1993 tot Heden is Carla actief binnen het bestuur van onze vereniging. Waarvoor onze dank!

Bram van Hoorn is 36 jaar actief geweest in het bestuur en als kaderinstructeur van onze EHBO vereniging. Zijn afscheid zal zeker een gemis zijn voor de vereniging.

Er is iets moois gevonden om Bram te “eren” voor al zijn inzet.

Bram neemt een mooi horloge en een bos bloemen in ontvangst.

De voorzitter feliciteerde verder alle aanwezige jubilarissen. De aanwezige jubilarissen van 10, 15, 20, 25, 30 en 35 jaar ontvingen het jaarspeldje.

De jubilarissen die niet aanwezig waren ontvangen later alsnog hun speldje.

Voor de jubilarissen die 45 jaar lid zijn van de vereniging is een oorkonde gemaakt. Helaas waren deze jubilarissen niet aanwezig. Zij zullen de oorkonde later in ontvangst mogen nemen.

11.       Bestuursverkiezing

Ad Kohler ligt toe dat hij zijn functie als voorzitter zal neerleggen. Helaas is er frictie ontstaan binnen het bestuur en Ad vind dat de vereniging recht heeft op een nieuwe voorzitter en een frisse wind.

Dhr. R. Buszkiewicz stelt voor dat de kadidaten die zich beschikbaar hebben gesteld, zich voorstellen aan de leden.

Het bestuur vraagt toestemming om uittebreiden naar 6 bestuursleden zodat het nieuwe bestuur de kans heeft om zaken op een goede manier over te nemen. In de toekomst zal gekeken worden of het nodig is om een 6 koppig bestuur te behouden. De aanwezige leden geven akkoord voor uitbreiding.

Dhr. V/d Made stelt een vraag met betrekking tot de keuze van de voorzitter.

De statuten zeggen daarover het volgende:

“De voorzitter van het bestuur wordt door de ledenvergadering in functie gekozen. De overige bestuursleden verdelen onderling de functies van vice-voorzitter, secretaris,penningmeester en lid/leden. Tevens worden vervangers aangewezen voor de respectieve functies van secretaris en penningmeester.”

John François word door de leden gekozen als voorzitter.

De leden geven akkoord voor toetreding van Dhr. Ad Heijblom en Mevr. Marlene de Bont.

15.                                  Rondvraag.

John neemt de hamer over van Ad Kohler.

Ad wenst John veel succes in zijn functie als voorzitter.

Er word gevraagd of er onderwerpen zijn voor de rondvraagd.

Dh. C. Fens vraagt of dat de prijs die gevraagd word bij evenementen omhoog gaat nu de contributie is verhoogd (verhoging 2012).

Carla geeft aan dat het bestuur dit gaat bespreken, daarover is nu nog niks duidelijk.

Carla vraagt de aanwezige leden of we mogen overstappen op het innen van contributies via Automatische incasso.

Voordeel is dat ze niet steeds achter personen aan hoeft die de betalingen laten liggen.

De leden die liever zelf de contributie blijven overmaken, blijven die mogelijkheid uiteraard houden. Alleen het gebruik van acceptgiro zal stoppen. Dit heeft te maken met de hoge kosten die hieraan verbonden zijn.

Leden zijn hiermee akkoord.

Dhr. v/d Made merkt op de het leden aantal terug loopt en vraagt of het bestuur zou willen kijken of we kunnen fuseren, hij is bang dat de vereniging het anders niet red.

Hoe denkt bijvoorbeeld het overkoepelend orgaan (EHBO Noord Brabant) hierover?

Mathy geeft aan dat hij niet verwacht dat het leden aantal zo drastisch blijft dalen.

Het bestuur blijft actief op zoek naar mogelijkheden om het leden aantal op peil te houden of liever nog, nieuwe leden aan te trekken.

John doet een dankwoord aan Bram en Ad voor hun inzet de afgelopen jaren.

Carla vraagt, namens de leden en het bestuur, aan Ad Kohler of hij wil aanblijven als instructeur?

Ad geeft aan dat hij wil aanblijven als instructeur.

Mathy Dam krijgt een bos bloemen voor zijn aanwezigheid vanavond.

16.                                   Sluiting;

Daar er geen vragen meer waren, sluit de voorzitter de vergadering bedankte een ieder voor zijn of haar inzet en wenst iedereen een goede reis naar huis.

Geertruidenberg, 25 maart 2013

J. François                                                     S. van der Louw – van Iersel

voorzitter                                                     secretaris