EHBO vereniging Dongemond

Startpagina

Logo EHBO

 

 

Jaarverslag 2015

 

 

 

De vereniging telde op 1 januari 2015 - 100 leden met een EHBO diploma en 20 leden met een reanimatie/AED opleiding en op 31 december 2015 waren er 88 leden en 30 leden met een AED opleiding. Een ledenverlies van 12 leden met een EHBO diploma en een stijging van 10 leden met een reanimatie/AED opleiding. Dit aantal stijgt nog steeds door het verspreiden van flyers en lobbyen van Piet van der Westen.

Het bestuur is het afgelopen jaar 7 keer bijeen geweest Dit is afgesloten met een etentje van het bestuur bij t Zusje op 18 april

Op 16 maart 2015 werd de Alg. Ledenvergadering gehouden en er waren 23 leden aanwezig. De opkomst is elk jaar al aan het teruglopen. Er werd even stilgestaan bij het overlijden van Dhr. C. Kool.

Dhr. P. van der Westen , evenementen coördinator/verbandmeester en mevr. C Schipperen waren aftredend en stelden zich herkiesbaar.

Bij acclamatie werden dhr. P. van der Westen en mevr. C Schipperen als bestuurslid herkozen.

Door te weinig aanmeldingen is er dit jaar geen basiscursus ehbo geweest. Voor komend jaar hebben we een paar aanmeldingen waardoor er een cursus gestart wordt.

Wel hebben we een basiscursus reanimatie/AED georganiseerd voor mensen zonder EHBO diploma. Dit blijkt een groot succes te zijn. Voor 2016 zijn er ook een aantal nieuwe reanimatie/AED cursussen in het vooruitzicht.

Het afgelopen jaar zijn de herhalingslessen redelijk bezocht.

Het aantal aanwezige leden varieerde tussen de 5 en 20 personen per avond. Uit onze gegevens blijkt dat op de dinsdagavond gemiddeld drukker is dan op de donderdagavond. Dit jaar is ook voor het eerst gewerkt met een pasjes syteem met barcode waardoor de registratie makkelijker gaat en overzichtelijker is voor het besuur met het aantal mensen op een avond. De meeste mensen kwamen zoals altijd aan het begin en aan het eind van het jaar. De andere avonden werd het minderdruk, gemiddeld 10 per avond. We willen blijven benadrukken, dat het voor het verlengen van het diploma, erg belangrijk is om naar de herhalingslessen te blijven komen. Mocht er een gegronde rede zijn waarom je niet aanwezig kunt zijn, meld dit dan bij de secretaris. Samen met het bestuur word dan naar een oplossing gezocht om je diploma te kunnen verlengen.

In januari is er een lezing gehouden met als onderwerp Duikletsels/onderkoeling. Er waren 10 mensen aanwezig

Op 14 april heeft er een grote buitenoefening op locatie plaats gevonden. Er was een goede opkomst en men heeft het als leerzaam ervaren. Het volgend seizoen is er weer een buitenoefening gepland op 12 april.

Ook de jeugd-EHBO op de basisscholen heeft wederom een gunstig resultaat opgeleverd, er zijn leerlingen van 5 basisscholen geslaagd voor Jeugd EHBO-A. Helaas zijn er 4 leerlingen gezakt doordat ze het examen niet serieus namen

De examens zijn afgenomen door de kaderinstructeur te weten Mw. S. van de Louw en medewerking van Dhr. Heijblom, Dhr Romijn en Mevr. Raaijmakers.

Mw. M.J Rijpert, Mw. S. Raaijmakers, Dhr. L. Romijn en Dhr. A. Heijblom hebben er als lesgevers veel tijd in gestoken. Namens het bestuur bedankt voor jullie inzet.

Coördinator voor de Jeugd EHBO-A was Mw. M. de Bont.

In september zijn de cursussen op 5 basisscholen begonnen. Het word ieder jaar steeds moeilijker om de lessen Jeugd-A te kunnen blijven geven. De oorzaak zijn de stijgende kosten vanuit het Oranje Kruis. Mede daardoor hebben we besloten om de lessen Jeugd-A een eigen invulling te geven. Wel houden we rekening met de richtlijnen vanuit het Oranje Kruis. De scholen krijgen voortaan een certificaat en medaille die door de vereniging zijn ontwikkeld. Hierdoor kunnen we een groot deel van de kosten drukken en kunnen we de jeugd toch entousiast maken voor EHBO.

Het afgelopen jaar heeft EHBO vereniging Dongemond hulp verleend aan bijna 70 evenementen. Het is de coördinator evenementen toch weer gelukt om hiervoor het benodigde aantal mensen te mobiliseren.

Het wordt wel steeds moeilijker om dit kunststuk te volbrengen
De heer vd. Westen bedankt voor je inzet.

Als dank voor de vrijwilligers die de evenementen hebben ondersteund, en voor de lesgegever van jeugd-ehbo, is op 4 september een BBQ georganiseerd waarvoor Carla en Ad Schipperen hun tuin beschikbaar hebben gesteld, bedankt hiervoor namens de vereniging.

De Nieuwsbrief is dit jaar een maal verstuurd naar de leden via de post en e-mail.

Al het nieuws kunt u ook vinden op onze website. www.ehbo-dongemond.nl

We willen onze webmaster Ad Heijblom bedanken voor zijn inzet van het afgelopen jaar.

Medio september (22) heeft het bestuur een gesprek gehad met onze secretaris , met als onderwerp de onderlinge relatie. Na dit gesprek is besloten niet met elkaar verder te gaan. Hij heeft per direct zijn taken overgedragen en zijn lidmaatschap opgezegd.

Ik wil dit verslag besluiten met het bedanken van de leden, die zich het hele jaar geheel belangeloos hebben ingezet voor onze vereniging en hoop dan ook dat we dit jaar weer op u mogen rekenen.

Raamsdonksveer, 25 februari 2016

Plv Secretaris,

               

A.Heijblom.